Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava

Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava

Kvačalova 20
82108 Bratislava
IČO: 30775311

Informácie o inštitúcii Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava

3760 6 Prevádzka a ekonomika dopravy

Učebný plán odboru

Charakteristika odboru

Absolvent študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy je pripravený tak, aby po nástupnej praxi mohol vykonávať technicko - hospodárske funkcie prípadne vysoko kvalifikované robotnícke povolania v oblasti dopravy, prepravy, zasielateľstva a colnej deklarácie. Odbornou praxou a ďalším vzdelávaním si dokáže rozšíriť alebo prehĺbiť kvalifikáciou.

V závislosti od regionálnych podmienok a trhu práce, môže nájsť uplatnenie hlavne v v cestnej, mestskej hromadnej doprave, v zasielateľských firmách a spoločnostiach, v diaľkovej doprave, vnútrozávodnej doprave, v obchodnej sieti, v organizáciách zaoberajúcich sa prepravnou činnosťou v cestnej a kombinovanej doprave, kontrolnou, riadiacou a rôznou komerčnou činnosťou v cestnej doprave, a to ako dispečér, garážmajster, vedúci dopravy, referent dopravy (spracovanie grafikonov a cestovných poriadkov, sledovanie hospodárenia s PHM, pneumatikami, náhradnými dielmi, evidovanie a rozbory dopravnej nehodovosti, v oblasti školení a vzdelávania vodičov, v dopravnej kontrole, pre kalkuláciu prepravného a pre styk s verejnosťou a inými dopravnými organizáciami), pracovník dopravného odboru orgánu štátnej správ, pracovník v ekonomických zložkách podniku, ako i v oblasti zasielateľstva a logistiky..

Hlavným cieľom študijného odboru a odborných zameraní je dosiahnuť vysokú flexibilitu uplatnenia absolventa na trhu práce. Absolvent študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy je zároveň pripravovaný pre vysokoškolské štúdium príbuzných odborov na ekonomických, a dopravných vysokých školách a univerzitách.

Študijný odbor poskytuje úplné stredné technické vzdelanie s dôrazom na oblasť prevádzky a ekonomiky dopravy. Študium trvá 4 roky a ukončuje sa maturitnou skúškou.

 

3765 6 Technika a prevádzka dopravy

Učebný plán odboru

Charakteristika odboru

Absolvent študijného odboru technika a prevádzka dopravy, je kvalifikovaný pracovník so širokým profilom, ktorý je po nástupnej praxi a zodpovedajúcej dobe zapracovania pripravený pre výkon podnikateľských, technicko-hospodárkých funkcií, prípadne vysoko kvalifikovaných robotníckych povolaní v oblasti dopravy. Odbornou praxou a ďalším vzdelávaním si dokáže rozšíriť alebo prehĺbiť kvalifikáciu.

Absolvent študijného odboru, technika a prevádzka dopravy si, v závislosti od regionálnych podmienok a trhu práce, môže nájsť uplatnenie hlavne v cestnej osobnej a nákladnej doprave, mestskej hromadnej, a to vo verejnej miestnej alebo diaĺkovej doprave, vnútrozávodnej doprave, dopravných službách, autoopravárenstve ( prijímací technik, skladník atď ) a obchodnej sieti, v špedičných a zasielateľských organizáciách, v dopravnej polícii, v poisťovníctve, staniciach technickej kontroly, v cestnej záchrannej službe, v organizáciách zaoberajúcich sa špedičnou činnosťou v cestnej a kombinovanej doprave, kontrolnou, riadiacou a rôznou komerčnou činnosťou v cestnej doprave, a to ako dispečer, garážmajster, dielenský majster, vedúci dopravy, referent dopravy ( na spracovanie grafikonov a cestovných poriadkov, na sledovanie hospodárenia s PHM, pneumatikami, náhradnými dielmi, na evidovanie a rozbory dopravnej nehodovosti, v oblasti školení a vzdelávania vodičov, v dopravnej kontrole, pre kalkuláciu prepravného a pre styk s verejnosťou a inými dopravnými organizáciami ), pracovník odboru dopravy v štátnej správe, ako poisťovací agent a likvidátor, technik v STK, autodopravca, špeditér, predajca cestných vozidiel a náhradných dielov, prevádzkovateĺ autopožičovne, taxislužby a autoservisu, ako vodič vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy, ako technológ, normovač, postupár, referent THP noriem, technický kontrolór, referent riadenia a kontroly kvality, vedúci skladu atď.

Hlavným cieľom študijného odboru je dosiahnuť vysokú flexibilitu uplatnenia absolventa na domácom aj zahraničnom trhu práce. Zároveň sa absolvent v primeranom rozsahu pripravuje tak, aby po zapracovaní mohol získať certifikáty aj medzinárodnej úrovne.
Absolvent študijného odboru doprava je zároveň pripravovaný pre vysokoškolské štúdium príbuzných odborov na ekonomických, strojárských a dopravných vysokých školách a univerzitách. Študijný odbor poskytuje úplné stredné technické vzdelanie s dôrazom na oblasť dopravy a prepravy. Študium trvá 4 roky a ukončuje sa maturitnou skúškou.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľka školy: RNDr. Eva Kozová
Zástupca riaditeľa pre
odborné predmety:
Ing. Eva Sedláčková
Zástupca riaditeľa pre
všeobecnovzdelávacie predmety:
Ing. Lýdia Haliaková
Vedúci autoškoly: Mgr. Jozef Trutz
Výchovný poradca: Mgr. Zlatica Baxová
Školský psychológ: PhDr. Ľubica Stupavská
Predsedníčka Rady školy: PaedDr. Viera Horvátová
Predsedníčka ZV OZ PŠaV: Ing. Beata Ogrodníková

Kde nás nájdete?

Zobrazit